• 0 342 317 23 00- 0 342 317 23 60

Gıda Mühendisliği Bölümü Öz Görevi

Hammaddeden tüketime kadar gıdaların üretim aşamalarında güvenli, sağlıklı ve kaliteli ürünler elde edilmesi, ekonomik sistemlerin tasarlanması ve sürekliliğin sağlanması için gerekli tüm bilgi ve becerilere sahip, yenilikçi, uluslararası düzeyde bilimsel, teknolojik ve mühendislik konularına hâkim gıda mühendisleri yetiştirmek, temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapmak ve birikimini gıda sanayi ve toplumun faydasına sunmak, Gıda Mühendisliği Bölümünün Özgörevidir.

 

Gıda Mühendisliği Bölümü Öz Görüşü

Gıda Mühendisliği Bölümü’nün öz görüşü, öğrencilerine sürekli gelişim anlayışıyla eğitim veren, öğrenim ve araştırma becerisini kazanmış mezunlar vermeye devam etmek, bilimsel araştırmalar yapan, birikimini toplumun yararına sunan ve insanlığın sorunlarına duyarlı, gıda teknolojisi ve gıda güvenliği bağlamında endüstrinin,  kamunun ve tüketicinin değişen gereksinimlerini algılayan ve karşılayan, alanında uluslararası düzeyde önder bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

 

Gıda Mühendisliği Bölümü Eğitim Amaçları

Programın eğitim amaçları, iç ve dış paydaşlardan gelen veriler doğrultusunda belirlenmiştir. Bölüm öz görüş ve öz görevi ile uyumlu olarak belirlenen program eğitim amaçlarımız;

 

EA1. Gıda üretim sistemlerinin tasarlar ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli olan mühendislik bilgi ve becerilerini kazandırır

 

EA2Bilimsel çalışmaları yapabilecek bilgi ve becerilerini kazandırır

 

EA3. Hammaddeden tüketime kadar olan tüm aşamalarda güvenli ve kaliteli ürünler elde edebilme bilgi ve becerilerinin kazandırılmasını sağlar

 

Gıda Mühendisliği Bölümü Program Çıktıları (PÇ)

PÇ1Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi

 

PÇ2: Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi

 

PÇ3: Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

 

PÇ4Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi

 

PÇ5Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

 

PÇ6: Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi

 

PÇ7İngilizce (veya Türkçe) sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi

 

PÇ8: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi

 

PÇ9: Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi

 

PÇ10Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi

 

PÇ11Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

 

LİSANS EĞİTİM PROGRAMIMIZ MÜDEK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞTİR.

Eğitim ve öğretimde kalitenin sürekli arttırılması yönünde yapılan akreditasyon çalışmaları kapsamında MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) takımı 21-22-23 Aralık 2008 tarihlerinde bölümümüzü ziyaret etmiş, görüşmelerde bulunmuş ve incelemeler yapmıştır. MÜDEK tarafından, Gıda Mühendisliği Normal Öğretim Lisans Programımıza 30 Eylül 2009 tarihinden itibaren 5 yıl süreli Akreditasyon Belgesi ve EUR-ACE etiketi verilmiştir. EUR-ACE, Mühendislik eğitim programları akreditasyonu için belirli standartları barındıran bir standartlar kümesidir. Bu eğitim standartlarına ulaşan mühendislik programlarına bu etiket verilmektedir. EUR-ACE etiketli programlar FEANI (European Federation of National Engineering Associations)’nin Eur Ing başlıklı eğitim gereksinimleri listelerinde otomatik olarak yer almaktadır. Eğitim Programımızda sürekli yapılan iyileştirme ve güncellemeler neticesinde  Bölümümüz Eğitim Programı, MÜDEK tarafından 30 Eylül 2024 tarihine kadar tekrar akredite edilmiş olup EUR-ACE etiketini de almıştır.